text
Contact Informatie

Lange Weversstraat 16/6
Duffel - Antwerpen - beschikbaar in gans Vlaanderen

Contacteer ons

+32 484 621 998

info@all-worx.be

Vind ons hier

Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die u verstrekt op de website all-worx.be ("Website" of "Dienst") en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk , "Services") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("gebruiker", "u" of "uw") en deze websitebeheerder ("beheerder", "wij", "ons" of "onze"). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en diensten, erkent u dat u de voorwaarden van deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Automatische verzameling van informatie

Onze topprioriteit is de beveiliging van klantgegevens en daarom passen we het geen logboeken-beleid toe. We mogen slechts minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website en services te onderhouden. De automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie vast te stellen met betrekking tot het gebruik en verkeer van de website en services. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

Verzameling van persoonlijke informatie

U kunt de website en services openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder informatie vrij te geven waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter een aantal van de functies op de website wilt gebruiken, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en bewaren alle informatie die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren op de website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende bevatten:

 • - Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, etc.
 • - Contactinformatie zoals e-mailadres, adres, etc.

Een deel van de informatie die we verzamelen, is rechtstreeks van u afkomstig via de website en services. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases en onze gezamenlijke marketingpartners. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de website en services voor u beschikbaar te maken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • - Stuur administratieve informatie
 • - Reageren op vragen en ondersteuning bieden
 • - Beheer en beheer de website en services

Het verwerken van uw persoonlijke gegevens hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonlijke informatie is onderworpen aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) de verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Houd er rekening mee dat het ons volgens sommige wetgevingen mogelijk is om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In elk geval zullen we graag de specifieke rechtsgrondslag verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of een service te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen we uw informatie met uw toestemming delen met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de website en services die voor u beschikbaar zijn. We delen geen persoonlijke informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze serviceproviders zijn niet bevoegd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om namens ons services te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wiens privacybeleid in overeenstemming is met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. Deze derden krijgen persoonlijke informatie die ze alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om persoonlijke informatie te gebruiken of vrij te geven voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Bewaring van informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ​​is door de wet. We kunnen alle geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of uw persoonlijke gegevens bevatten, gebruiken nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid µniet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit beleid te raadplegen of contact met ons opnemen met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u heeft het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te vernemen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan het opslaan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw persoonlijke gegevens van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die aan ons is toegekend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar.

Gegevensbeschermingsrechten onder AVG

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming en de Operator streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt weten welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • - U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die we opslaan en u hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.
 • - U hebt het recht om te verzoeken dat wij persoonlijke informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken om de persoonlijke informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen.
 • - U hebt het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen onder bepaalde voorwaarden van dit beleid.
 • - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • - U hebt het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt, kunnen we deze opslaan, maar niet verder verwerken.
 • - U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • - U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken als de Operator op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunnen aan de Operator worden gericht via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger van een dergelijke persoon bent. U moet voldoende details opnemen om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of autoriteit verifiëren om een ​​dergelijk verzoek te doen en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18, geef dan geen persoonlijke informatie op via de website en services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en diensten zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via de website en diensten, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u contact met ons wilt opnemen over enige kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@all-worx.be

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2020